Üýtgeşik çeper moda kapotly çap edilen köýnek

Çeper çeper güýz köýnegi, kapot özboluşly we moda stilinde bezelendir.

Düzülen däne halo çap nagşy, Her köýnegiň ajaýyp nagşyny üýtgeşik ediň,

Polyeňil poliester matanyň tekiz gurluşy bar, halaýan görnüşiňize aňsatlyk bilen laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

avav (3)
avav (2)
avav (1)
avav (4)

Önümler

Iň soňky moda öňe süren döredijiligimiz, başlyk köýnek.Bu edebi irki güýz köýnegi, nirä barsaňam beýan etjek özboluşly we ajaýyp kapot dizaýnyna eýe.Oňaýly we moda bir zat gözleýän wagtyňyz, salkyn güýz günleri üçin ajaýyp.

Bu köýnegiň tertipli halo çap ediş nagşy, beýlekilerden tapawutlandyrýan zat.Her eşigiň özboluşly nagşy bar, islendik märekäniň içinde tapawutlanmagyňyzy üpjün edýär.Bu köýnegi ýasamak üçin ulanylýan ýeňil poliester matasy hem bellemeli başga bir aýratynlykdyr.Deriniň garşysyna gaty gowy duýýan, uzak wagtlap geýmegi amatly edýän tekiz gurluşy bar.

Bu kapotly köýnegiň köp taraplylygy hem bellärliklidir.Iň halaýan jübütiňiz, jalbar, hatda yubkaňyz bilen aňsatlyk bilen geýip bilersiňiz.Şeýle hem, islendik eşige goşmaça ýylylyk gatlagyny goşmak üçin gaty gowy.Üýtgeşik kapot dizaýny, daş keşbiňize köçe stiliniň elementini goşýar we tötänleýin çykyşlar üçin ajaýyp edýär.

Başlyk köýnek, dürli ölçeglerde we reňklerde bolýar, şonuň üçin ajaýyp görnüşiňizi tapyp bilersiňiz.Klassiki gara ýa-da goýy açyk reňk isleseňiz, stiliňize laýyk kölege bar.Şeýle hem, maşyn ýuwulýan, pes hyzmat edýär we ideg etmek aňsat bolýar.

Sözümiň ahyrynda, başlyk köýnek, ajaýyp bolmak isleýän, ýöne şu güýz möwsüminde rahat bolmak isleýänler üçin hökmany zat.Özboluşly dizaýny, köptaraply stili we amatly matasy ony islendik şkafyň ajaýyp goşundysyna öwürýär.Şu gün birini synap görüň we özüňiz üçin rahatlygy we stili başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň