Belli dizaýnly guşak yubka

Nusgawy A sözi eti gizleýär we ýapyşyklygy gizleýär.Dar ýokarky we giň düýbi inçe duruşy görkezýär.

Ingerleşýän gysgyç meýdançasy doly we ritmiň gözelligi ýarylýar, softumşak we göwünjeň şkaf şasy bolup biler.

Haýsy görnüşe eýe bolsaňyzam, ideal effekti geýip bilersiňiz.

Metal bezeg, nepis häsiýetli bel düzgünsiz dizaýny.

Softumşak degmek, tekiz we gyrmak aňsat däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

ACASV (3)
ACASV (2)
ACASV (1)
ACASV (4)

Önümler

Iň täze moda ştapelimiz, A setirli yubka bilen tanyşdyrmak.Hünärmenlik bilen taýýarlanan yubkamyz, nusgawy stiliň we häzirki zaman duýgurlygynyň ajaýyp garyndysydyr.A setirli kesiş, zenan egrileriňizi göwünjeňlik bilen görkezmek bilen, islendik kynçylykly ýerleri gizlemek üçin düzülendir.Kirtubkanyň dar ýokarsy has giň düýbüne bökdençsiz geçýär, bu näzik duruşy ussatlyk bilen görkezýär we ajaýyp nepisligi görkezýän görnüşi döredýär.

A setirli yubkamyz, owadan süýşýän ritmi döredýän çapyň ýerleşişine üns bilen bezelendir.Kirtubka islendik şkafyň köp taraply goşundysy, ýumşak we ýumşak dokumalary bilen günüň dowamynda rahat duýarsyňyz.Mundan başga-da, biliň tertipsiz dizaýny ajaýyp metal bezegi bolup, eýýäm ajaýyp dizaýna goşmaça arassalaýyş elementini goşýar.

Bu yubka diňe bir ofis ýa-da bir gije dynç almak üçin ajaýyp däl, bedeniň ähli görnüşleri üçin hem amatly.Näzik ýa-da egri bolsaňyzam, bu yubka näme bolsa-da ramkaňyzy tekizlär.“A-line” kesilen görnüşi, iň gowy özüňizi gujaklamaga ynam döredip, bedeniňizi owadanlaşdyrýar.

Köpugurly, amatly we ajaýyp, A setirli yubkamyz iň soňky şkaf ştapelidir.Özüniň göwnejaý dizaýny, nepis jikme-jiklikleri we ýumşak, gyrmyzy çydamly mata bilen islendik pursat üçin iň oňat saýlawdyr.Klassiki görnüş üçin esasy ak çaý bilen jübütläp görüň ýa-da bir gijäniň dowamynda blazer we topuk bilen geýiň.Haýsy pursat bolsa-da, A setirli yubkamyz, ajaýyp nepisligiňiz üçin eseriňize öwrüler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň