Biz hakda

1

ASHAŞA GARMANY BARADA

“Şengzhou ashaaşa Garment Co., Ltd.” köp ýyllyk ösüş we dolandyryşdan soň, 2015-nji ýylda esaslandyryldy we hünärmen egin-eşik kärhanalarynyň biri hökmünde mata gözleg we ösüş, stil dizaýny, egin-eşik önümçiligi, eksport söwdasy ýygyndysyna öwrüldi.Dokalan trikotawear eşikleri, trikotawear eşikleri, her dürli balak, şortik, köýnek, köýnek, top öndürmekde ýöriteleşen kompaniýanyň ýyllyk öndürijiligi 3 million bölek, gymmaty 20 million dollar.

2ylda 2 million dollar

40 OEM zawody

800-den gowrak işgär

BIZIAM TEAM

Kompaniýa netijeli we başarnykly tehniki dolandyryş toparyny döretdi we giňişleýin marketing hyzmat ulgamyny döretdi.Diňe ajaýyp önümiň hili däl, eýsem ösen tehnologiýa we enjamlar we ylmy dolandyryş ulgamy hem bar.Kompaniýanyň baş müdiri we degişli dolandyryş işgärleri 30 ýyldan gowrak geýim önümçiligini dolandyrmak we baý tejribe bilen daşary söwda sargyt amallary bilen meşgullanýarlar.

topary

Şereket medeniýeti

Kompaniýa "müşderilere üns bermek, dogruçyl we ygtybarly, birek-birege hyzmatdaşlygy we umumy ösüşi", durnukly ösüş we ösüşi maksat edinýär.

2
3
4

Egin-eşik medeniýetini gurmak bilen bir hatarda, kärhana esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak we kärhananyň ösüşinde gowy sosial keşbi döretmek üçin korporatiw medeniýeti ulanmagy talap edýär.Hytaýyň moda egin-eşik senagaty ýadygärligini ýasamak we ajaýyp öňe gitmek üçin ajaýyp agaç gurmagyň sebäbine wepalylygy dowam etdirer.

Bu kompaniýa, Şanhaý, Hangzhou, Ningbo we Yiwu şäherlerine ýakyn bolan Hytaýyň “ueu” operasynyň we galstugynyň doglan ýeri bolan Zhejiang welaýatynyň Şengzhououda ýerleşýär.Amatly transport, kesişýän tizlikli ýollar bilen täze açylan ýokary tizlikli demir ýol, Sýaoşan halkara howa menzili, Şanhaý porty we Ningbo porty ýakyn.Köp adam resurslary we dokma serişdeleri biziň bäsdeşlik ukybymyzyň berk kepilligi.