Owadan we moda firuzeli balyk guýrugy yubkasy

Baglanan balyk balyk ýubkasy, bedeniniň aýagy ýok, kirtubkanyň aýagynyň görnüşini üýtgetmek we aýagyň uzynlygyny görkezmek üçin bölünen bölegi bar.

Lineumşak çyzyk dizaýny, fransuz nepisligi we modasy.

Beýik, inçe, dik we gyrmyzy aňsat däl, Softumşak we rahat, pil we solmazdan, güýz we gyş üçin köpugurly stil.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

VASV (2)
VASV (1)
VASV (3)

Önümler

Mawy-ýaşyl bagry örtükli süýtli yubkamyzy tanatmak - güýz we gyş şkafyňyza ajaýyp goşundy!Bu haýran galdyryjy yubka, aýagyňyzyň uzynlygyny görkezmek we göwünjeň şekil döretmek üçin, eli aýakly beden görnüşine eýe.Smoothumşak çyzykly dizaýnymyz, fransuz nepisliginiň we modasynyň bir elementini goşýar, bu yubkany geýinip ýa-da aşak geýip bolýan köpugurly we ajaýyp stil edýär.

Qualityokary hilli materiallardan ýasalan gök-ýaşyl yubkamyz uzyn, inçe, dik we aňsat däl.Softumşak we amatly mata, geýeniňizde hiç hili oňaýsyz sürtülmezden ýa-da süzülmezden aňsatlyk bilen hereket edip biljekdigiňizi aňladýar.Toeri gelende aýtsak, ol tabletka we solmaga çydamly bolup, ony ýakyn ýyllarda ygtybarly şkaf ştapeline öwürýär.

Bu yubkanyň gök-ýaşyl reňki, islendik eşige reňk goşýan kaşaň we baý reňk hödürleýär.Neýtral, gara ýa-da ak reňkli jübütleşýär we ýüpek bluzka bilen geýinip ýa-da ýönekeý trikota swe switer bilen tötänleýin saklanyp bilner.Bu köptaraply we ajaýyp yubka bilen mümkinçilikler tükeniksiz.

Ofise barýarsyňyzmy ýa-da şäherde bir gije daşary çykýarsyňyzmy, gök-ýaşyl bagry örtükli süýtli ýubkamyz iň oňat saýlawdyr.Köpugurly stili islendik pursatda geýinmegi ýa-da aşak düşmegi aňsatlaşdyrýar we tagallasyz nepisligi sizi iň gowy duýmaga mejbur eder.Onda näme üçin garaşmaly?Şu gün şkafyňyza goşuň we bu ajaýyp yubkanyň ajaýyp we amatly peýdalaryndan lezzet alyp başlaň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň