Specialörite buklama dizaýny bilen goňur yubka

Kirtubkanyň bil çyzygy hem özüne çekiji, arassa, asuda we monotondyr.

Maýatnik görnüşi bilen utgaşdyrylanda, ol gaty ýuka we näzikdir, Bu stil diňe yzky surata düşmek bilen özüne çekiji duýulýar.

Düwmäniň bezegi, nepis häsiýeti bilen tertipsiz bel dizaýny.

Softumşak degmek, tekiz we gyrmak aňsat däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

VA (3)
VA (2)
VA (1)
VA (4)

Önümler

Kirtubka kolleksiýamyza iň täze goşmaçamyz - ýörite dizaýn yubkasy bilen tanyşdyrmak.Özboluşly aýratynlyklary we dizaýny bilen bu yubka islendik pursat üçin ajaýyp.

Kirtubkanyň bili onuň iň özüne çekiji aýratynlyklaryndan biridir.Onda umumy görnüşe çylşyrymlylyk goşýan arassa, asuda we monoton dizaýn bar.Kirtubkanyň egrem-bugram görnüşi, görmegeýligini ýokarlandyrýar we inçe we uzyn görünýär.

Bu yubka, esasanam yzky yşykda geýilende sergidir.Lightagtylygyň yubka urmagy ony gaty özüne çekiji edýär we geýeniňde özüni super ýyldyz ýaly duýup bolmaz.

Kirtubkanyň tertipsiz bel dizaýny düwmäniň bezegi bilen bezelip, umumy dizaýna näzik, ýöne özüne çekiji täsir edýär.Bu dizaýn aýratynlygy, bili hasam güýçlendirýär we has kesgitli we şekilli edýär.

Kirtubkanyň hili ikinji orunda durýar.Deride hiç hili oňaýsyzlyk döretmezden, uzak wagtlap geýmegi amatly edýän el degirmek üçin ýumşakdyr.Mata şeýle hem tekiz we ýygyrtlamak aňsat däl, köp gezek geýilenden soň hem asyl görnüşini saklamagyny üpjün edýär.

Gysgaça aýtsak, ýörite dizaýn yubkasy moda öňe sürülýän şkafyň hökmany goşundysydyr.Özboluşly dizaýn aýratynlyklary, hil matasy we umumy özüne çekijiligi ony hemişe ajaýyp we yhlasly görüner ýaly ajaýyp bölege öwürýär.Bu günki günüňizi alyň we bu ajaýyp yubkany geýmek bilen baglanyşykly ähli ünsden lezzet alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň