Logörite logo dizaýny bilen guşak ýubka

Has täsin zat, iki tarapdaky ýalpaklyklar, Logotip bezegi we biliň gyrasyndaky düwmeler hem gözüňi özüne çekýär.

Bu model diňe yzky surata düşmek bilen özüne çekiji duýulýar, kirtubkanyň drape gaty gowy we ýokarky bedeni gaty inçe.

Washuwulýan we çydamly, mata amatly, degmek üçin ýumşak, tekiz we gyrmak aňsat däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

AVA
VAV (2)
VAV (4)
VAV (1)

Önümler

Guşak bilen örtülen yubka - görmek üçin hakyky gözellik.Bu yubkanyň iň görnükli aýratynlyklaryndan biri, özboluşly we owadan görnüşi döredýän iki tarapdaky buklardyr.Guşakdan ýasalan eşikler, sizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyrjak ajaýyp owadan görnüş berýär.

Emma bu hemmesi däl.Logotip bezegi we biliň gyrasyndaky düwmeler hem gaty özüne çekiji.Kirtubkanyň eýýäm täsirli dizaýnyna stil we çylşyrymlylyk elementini goşýarlar.

Suratlara seretseň, bu modeliň özüne çekijidigini aýdyp bilersiňiz.Kirtubkanyň çyzgysy ajaýyp we size ajaýyp gabat geler, ýokarky bedeniňiz gaty inçe we owadan görüner.Kirtubkanyň üýtgeşik dizaýny, islendik moda düşünjeli aýal üçin ýokary derejeli we ynamly, möhüm häsiýetleri görkezýär.

Geň galdyryjy dizaýndan başga-da, bu yubka çydamly we ýuwulýan.Mata rahat, el degirmek üçin ýumşak we aňsatlyk bilen gyrmyzy däl, elmydama iň gowy görünmegiňizi üpjün edýär.Bu hilli yubka gaty ýuwmak sikllerine garşy durmak üçin ýasalýar we uzak wagtlap dowam eder.

Tötänleýin çärä barýarsyňyzmy, duşuşarsyňyzmy ýa-da oturylyşyga gatnaşarsyňyzmy, kemer bilen örtülen yubka sizi ynamly we owadan duýmak üçin iň oňat saýlawdyr.Şkafyňyza hökman goşulmaly, hökman ökünmersiňiz.Onda näme üçin bu owadan we özüne çekiji yubkada beýannama bermeli däl?Bu günki zakaz ediň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň