Gapdalda ak sapakly akula balak

Belgi we göterme bagry bolmadyk akula balaklary birneme plastik we amatly.

Uly elastiklik, ýokary çydamlylyk, ýagy saklamak aňsat, ýykylan eti birneme basyp we çekmek, aňsatlyk bilen bagry taňrysyna öwrüliň.

Bel kellesi giňelýär we görüş has inçe bolýar we uly elastik güýç bildäki ýagy aňsatlyk bilen saklap bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

vasv (3)
vasv (2)
vasv (1)
vasv (4)

Önümler

Moda ugrymyza iň täze goşmaçamyz, guşak kostýum balagy.Bu balak nepisligi, ýönekeýligi we rahatlygy görkezýär.Klassiki kesilen stil, tötänleýin nahara gidýän bolsaňyz ýa-da resmi çärä gatnaşýan bolsaňyz, islendik pursat üçin ajaýyp.Beldäki ýekeje ýalpaklyk, şkafyňyzdaky beýleki balaklardan tapawutlandyrýan bu balak häsiýetini berýär.

Çep we sag tikişler, bedeniň nisbatlaryny uzaltmak üçin niýetlenendir, geýeniň has uzyn we näzik görünmegine sebäp bolýar.Düzedilen tikişler, balaklary hasam çylşyrymly edip, ýalpyldawuk görnüş berýär.Iki tarapdaky ýönekeý jübüler, telefon, zarýad beriji ýa-da açar göterýän bolsaňyz, zerur zatlaryňyza aňsat girýär.

Balaklaryň içki bölegi, ýokary hilli simsiz geçirişi üpjün edip, uzakdan işlemegiňizi aňsatlaşdyrýan, süňk şekilli nagyş bilen örtülendir.Guşak kostýum balaklaryny islän zadyňyz bilen jübütläp bolýar, stiliňizi açmagy aňsatlaşdyrýar.Köýnek köýnek ýa-da çaý bilen tötänleýin gidip bilersiňiz.

Balak üçin ulanylýan material ýumşak, galyň we el degirmek üçin ýyly.Balaklaryň aşak gaçmagy täsiri olary geýmegi aňsatlaşdyrýar we geýýänlere rahatlyk we amatlylyk berýän ütüklemegi talap etmeýär.Balak hem uzak möhletli ulanmak bilen aňsatlyk bilen deformasiýa edilmezligini üpjün edip, berkdir.

Sözümiziň ahyrynda, guşak kostýum balaklarymyz şkafyňyza iň oňat goşundy.Nusgawy stili, inçe jikme-jiklikleri we ýokary hilli bolmagy bilen, islendik pursatda çalt balaklaryňyza öwrüler.Guşak kostýum balaklarymyz bilen hiç wagt rahatlygy we nepisligi başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň