V boýly adaty çap edilen köýnek

Köýnek we yubkalary birleşdirýän köýnek, yzygiderlilige goşulan käbir ýöriteleşdirilen yzlar bar we tertipleşdirmekde we utgaşdyrmakda ajaýyp wizual tejribe berýär.

V-boýun, dokma görnüşli çap, elastik we ýalpak bel, çeýe we bezeg paýy.

Custöriteleşdirilen arassa pagta mata, ýumşak we dokumaly, dem alýan we sarkýan, gündelik durmuşda täze we rahat saklap, durmuşyň gowy pursatlaryndan lezzet alyp biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

ACVAVS (3)
ACVAVS (2)
ACVAVS (1)
ACVAVS (4)

Önümler

Klassiki köýnek we yubka stillerini özünde jemleýän özboluşly we moda eserimizi tanatmak, hemme ýerde moda söýüjileri üçin täze we tolgundyryjy görnüş döretmek.Köýnegimizde, eşiklere reňk we wizual gyzyklanma goşýan adaty yzlar bar, bu moda öňe sürülýän şkaf üçin hökmany zat.

Köýnegimiziň V-boýy kesilmegi nepislige täsir edýär, teksturaly çap bolsa matanyň çuňlugyny we ölçegini goşýar.Mundan başga-da, elastik we ýygnan bel zolagy bedeniň islendik görnüşini tekizlemek üçin işleýär, şol bir wagtyň özünde-de süýşmegi aňsatlaşdyrýar.

Köýnegimiz çeýe we bezelen nisbatlara eýe bolup, islendik ýagdaýda geýinmegi ýa-da aşak düşmegi aňsatlaşdyrýar.Ofise barýarsyňyzmy, dostlaryňyz bilen bir gije dynç alyňmy ýa-da dynç günleri tötänleýin nahar edersiňizmi, bu köýnek size iň gowy görüner.

Qualityokary hilli, ýöriteleşdirilen arassa pagta matadan tikilen köýnegimiz derä garşy ýumşak we kaşaň duýulýar.Mata dem alýar, günüň dowamynda salkyn we rahat bolmagyňyzy üpjün edýär.Mundan başga-da, material wagtyň geçmegi bilen sarkmaýar, ony islendik şkafyň dowamly we uzak möhletli goşmaçasy edýär.

Durmuş sizi nirä alyp barsa-da, köýnegimiz sizi gowy görüner we ajaýyp duýar.Işlemek üçin, şäherde ýa-da dynç güni dynç alyň.Köýnegimiz bilen durmuşyň gowy pursatlaryny stilde lezzet alarsyňyz.Onda näme üçin garaşmaly?Köýnegimizi şu gün şkafyňyza goşuň we getirýän şatlygyny we gözelligini başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň