Öň tarapynda haçly atlas köýnegi

Asyllylygyň nyşany bolan atlas köýnegi sizi märekäniň içinde owadan we özüne çekiji saklaýar.

Ajaýyp V-boýun, seksi we birneme açyk, ýumşak ak boýnuny bezär.

Döş kesiş dizaýny has jikme-jik, üç ölçegli we gurluşly,

Sag yubkanyň uzynlygy dizaýny näzik göläni birneme açýar, Şeýle hem, ýubka we bel dizaýny bilen seksi we öjükdiriji,

Diňe islendik çärä modanyň özüne çekijiligini we aç-açanlygyny goşýar.

Mata atlas dokalan mata, ýylmanak we açyk, ýumşak we rahat, dem alýan we deri üçin amatly, oňat süýümliligi, kaşaň gurluşy we ajaýyp atmosferasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

SVAV (2)
SVAV (3)
SVAV (1)
SVAV (4)

Önümler

Iň täze önümimiz “Noble Satin yubkasy” bilen tanyşdyrmak.Özüňizi owadan we özüne çekiji duýmak üçin döredilen bu yubka, islendik pursat üçin ajaýyp.Resmi çärä, oturylyşyga ýa-da dostlaryňyz bilen bir gijä gatnaşýan bolsaňyzam, bu yubka märekäniň içinde tapawutlanmagyňyzy üpjün eder.

Softumşak akja boýnuň bezegi bilen ajaýyp v-boýny we seksi we birneme açyk kesilen bu yubka, egrileriňizi güýçlendirmek we iň gowy aýratynlyklaryňyzy görkezmek üçin döredildi.Jikme-jik we gurluşly döş haç dizaýny çylşyrymlylyga täsir edýär, ýalpyldawuk yubka we bel dizaýny, gerekli mukdarda drama goşup, seksi we ýumşakdyr.

It'söne bu diňe bir görnüşe bagly däl.“Noble Satin kirtubkasy” iň oňat hilli atlas dokalan matadan ýasalyp, tekiz, açyk, ýumşak we amatly bolýar.Bu dem alýan we derä ýakymly, oňat süýümliligi we nepisligi we stili bilen ajaýyp lýuks gurluşy bilen.

Kirtubka, näzik aýaklaryňyzy görkezmek üçin dogry uzynlyk üçin döredilip, kelläňizi öwürjek ýumşak we çylşyrymly siluet berýär.Şeýle hem köptaraply bolany üçin, ony owadan ýa-da aşak görünmek üçin halaýan topuklaryňyz we esbaplaryňyz bilen jübütläp ýa-da aşak geýip bilersiňiz.

Umuman aýdanyňda, “Noble Satin yubkasy” islendik çärä geýip boljak iň soňky jümle.Nirä gitse-de özüni gowy görmek we duýmak isleýän islendik moda öňe sürýän aýal üçin hökmany zat.Onda näme üçin garaşmaly?Bu günki zadyňyzy sargyt ediň we “Noble Satin yubkasynyň” nepisligini we çylşyrymlylygyny başdan geçiriň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň