Ajaýyp moda tersine üçburç kostýum şortikleri

Tersine üçburç kostýum şortikleri, inçe bili bilen, garny ýapyň we eti gizläň we aýak görnüşini saklaň.

Stil kiçi garny ýapmak üçin inçe bolup biler, biliň eplenýän kontrast reňk dizaýny, dik mata wizual uzalýan aýak çyzygy, ýel bilen ýöremek!

Washuwulýan we çydamly, mata amatly, degmek üçin ýumşak, tekiz we gyrmak aňsat däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

avavb (4)
avavb (3)
avavb (2)
avavb (1)

Önümler

Tomus şkafyňyza iň täze goşmaçany hödürlemek - Tersine üçburç kostýum şortiklerimiz!Bu ajaýyp şortlar, sizi ynamly we rahat duýmak üçin döredilen, şol bir wagtyň özünde moda we moda ýaly görünýär.

Kostýum şortiklerimiz, aktiwleriňizi ýokarlandyrmaga we şekiliňizi tekizlemäge kömek edýän tersine üçburçluk görnüşi bilen bezelendir.Thinuka bil bag, ýeriň üstündäki islendik goşmaça eti gizlemäge kömek edýär, şol bir wagtyň özünde göwünjeňlik üçin aýaklaryňyza gysylýar.

Mundan başga-da, şortiklerimizde garnyňyzy ýapmak üçin ýeterlik inçe geýip bolýan özboluşly stil bar, goşmaça jikme-jiklikler üçin bel reňkleri bilen tapawutlanýar.Dik mata, aýak çyzyklaryňyzy wizual uzatmak we ýel bilen ýöräniňizde size ýumşak we uzyn görnüş bermek üçin niýetlenendir!

Tersine üçburç kostýum şortiklerimiziň iň gowy zatlarynyň ikisi hem ýuwulýan we çydamly bolup, olary gündelik eşikler üçin ajaýyp edýär.Mata rahat, el degirmek üçin ýumşak we mydama özüňizi gowy görmegiňizi we özüňizi gowy duýmagyňyzy üpjün edip, ýygyrtlara garşy durýar.

Umuman aýdanyňda, tomus şkafyňyzy täzelemegiň ajaýyp we amatly usulyny gözleýän bolsaňyz, “Inverted Triangle Suit Shorts” iň oňat saýlawdyr.Olaryň göwnejaý, oňaýly matalary we üýtgeşik dizaýny bilen bu tomus zerur zatlary bilen ýalňyşyp bolmaz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň