Gara reňkdäki bezeg gaýyşly owadan we ajaýyp köýnek

Pleönekeý temperament köýnek, Açylan egin ýeň görnüşi inçe we egin görnüşi üýtgedilýär, ýakasy kontrastly gara guşak bilen ýasalýar.

Kiçijik ýumşak siluet gara reňkli kontrast guşagy bilen ýasalýar we ýeňi umumy öz içine alyjylygy ýokarlandyrýan ýeňil çyra ýeňidir, Deňeşdirmek üçin biynjalyk bolmagyň zerurlygy ýok, balak ýa-da yubka gabat gelmez.

Amatly tut ýüpek matasy derä ýumşak we mylaýym duýulýar, tekiz we wagtynda tagam döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki görkeziş

wav (4)
wav (3)
wav (2)
waw (1)

Önümler

Stiliň, rahatlygyň we köp taraplylygyň ajaýyp kombinasiýasyny hödürlemek üçin döredilen täze pleönekeý Temperament Köýnegimiz bilen tanyşdyrmak.Iň oňat tut ýüpek matadan tikilen bu köýnek, şkafyňyza ajaýyp goşundy bolup, size rahat, ýumşak we rahat duýgy bilen ajaýyp görnüş hödürleýär.

Has inçe aşaky rotator çeňňekleri, eginleri gowulaşdyrýan we gapma-garşylykly gara guşak ýakasyny öz içine alýan ajaýyp dizaýny öz içine alýan bu köýnek, märekeden tapawutlanmak isleýänler üçin ajaýyp.Gara kontrast guşagy bilen ajaýyp gabat gelýän kiçijik ýumşak siluet bilen gelýär, çylşyrymlylygy bilen umumy görnüşiňizi güýçlendirýär.

Çyraň ýeňleri bu köýnegiň öz içine almagyna goşant goşýar, günüň dowamynda rahat bolmak bilen elleriňize ýeterlik dem alyş otagyny üpjün edýär.Balak ýa-da yubka bilen geýseňizem, bu köýnekde ajaýyp görünersiňiz.

Bu köýnek diňe bir owadan we amatly bolman, eýsem ideg etmek hem aňsat.Beýleki eşikler bilen gabat gelmegiň aladasy ýok, sebäbi şkafyňyzyň köp bölegi gowy bolýar.Tapawutly gara guşak ýakasy dizaýna özboluşly täsir edýär we dürli ýagdaýlarda ony köp taraply edýär.

Bu köýnekde ulanylýan tut ýüpek matasynyň ýumşaklygy we ýumşaklygy deňi-taýy ýok.Gödek ýa-da gyjyndyryp bilýän käbir adaty materiallardan tapawutlylykda, bu ýüpek el degirmek üçin ýumşak bolup, size rahat we wagtynda dodak berýär.Özüňizi ýeňil şemal geýen ýaly duýarsyňyz we onuň berýän ajaýyp rahatlygyny gowy görersiňiz.

Umuman aýdanyňda, “Simple Temperament” köýnegimiz, her gün özüni gowy görmek we duýmak isleýän işli, döwrebap aýal-gyzlara hyzmat edip, stiliň we rahatlygyň ajaýyp garyndysydyr.Indi sargyt ediň we iň ajaýyplygy, nepisligi we rahatlygyndan lezzet alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň