2022-nji ýyldaky “Üç önüm” milli syýahat sammiti we 2022-nji ýylda Ningbo moda festiwaly resmi taýdan açyldy

11-nji noýabrda, 2022-nji ýyldaky “Üç önüm” milli syýahat sammiti, 2022-nji ýylda Ningbo moda festiwaly we 26-njy Ningbo halkara moda festiwaly Ningbo şäherinde açyldy.

täzelikler03

Zhejiang welaýat partiýasy komitetiniň hemişelik komitetiniň agzasy we Ningbo şäher partiýasy komitetiniň sekretary Peng Jiaxue çykyş etdi we açylyş dabarasyny yglan etdi.Açylyş dabarasyna Hytaýyň marka gurluşygyny ösdürmek assosiasiýasynyň başlygy Liu Ping, Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň Sarp ediş harytlary senagaty bölüminiň müdiri He aqakiong, direktoryň orunbasary Su Sýaoýu gatnaşdy. Zhejiang welaýatynyň Ykdysady we maglumat tehnologiýasy bölümi, Hytaý egin-eşik birleşiginiň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Jin Jinçun we Hytaý dokma metbugat kärhanasynyň baş müdiri Dong Çingsong, hemişelik komitetiň agzasy we ýerine ýetiriji wise-häkim Hua Wei Açylyş dabarasyna Ningbo ýolbaşçylyk etdi.

"Üç önüm" modanyň ösüşine sebäp bolýar

Zhejiang welaýat partiýasy komitetiniň hemişelik komitetiniň agzasy we Ningbo şäher partiýasy komitetiniň sekretary Peng Jiaxue öz çykyşynda modanyň döwrüň ösýän tolkunydygyny we medeniýetiň, önümçiligiň, döredijiligiň we durmuşyň birleşmeginiň kristallaşandygyny aýtdy. .CGK-nyň 20-nji Milli Kongresi ykdysady ösüşiň esasy ykdysadyýete gönükdirilmelidigini nygtady we innowasiýa esaslanýan ösüş strategiýasyny durmuşa geçirmek, medeni pudagy ösdürmek we sanly ykdysadyýet bilen hakyky integrasiýany ösdürmek üçin yzygiderli ýerleşdirdi. ykdysadyýet.CGK 20-nji Milli Kongresiniň ruhuna ýolbaşçylyk edip, CGK Merkezi Komitetiniň, Döwlet Geňeşiniň, welaýat partiýasynyň komitetiniň we welaýat häkimliginiň kararlaryna we meýilnamalaryna laýyklykda Ningbo gurluşyk ideýalaryny we çärelerini baýlaşdyrar we kämilleşdirer. häzirki zaman kenarýaka metropolisi, pursatdan peýdalanyp, ýokary hilli ösüşiň "moda hereketlendirijisini" güýçlendirmek, özboluşly "moda medeniýetini" ösdürmek, görnüşi we ruhy bilen "moda temperamentini" emele getirmek we Ningbo gurmaga çalyşmak moda şäherine, modanyň özüne çekijiligini görkezýän Gündogar kenaryň moda paýtagty.Ningbo hakda alada etmegi we goldamagy dowam etdirersiňiz we moda bellemek we has gowy geljegi döretmek üçin Ningbo bilen elleşersiňiz diýip umyt edýäris.


Iş wagty: Mart-13-2023