Öňdebaryjy we ösen innowasiýa boýunça 2022-nji ýyldaky Hytaý moda forumynyň sammiti Jiangxi welaýatynyň ududu şäherinde geçiriler.

Häzirki wagtda Hytaýyň egin-eşik senagaty "On dördünji bäş ýyllyk meýilnamada" oňat başlangyç etdi we dünýä bazarlarynda we senagaty kämilleşdirmek, medeni döredijilik we ýaşyl innowasiýa ýaly dürli segmentlerde oňyn ösüş gazandy, güýçli ykdysady çydamlylygy görkezdi ösüş potensialy we döwrüň täze dartgynlygy.Täze zatlary yzarlaýan, güýçli sosial zerurlyklara eýe bolan we barha artýan medeni özüne bolan ynam sarp ediş ukybyny kem-kemden ýokarlandyrýarka, ugrukdyrmak üçin möhüm güýje öwrüljek “göwnüňi ýaramak” geýim sarp ediş islegine has köp üns bererler. bazary.

habarlar01

Şol bir wagtyň özünde, egin-eşik pudagynda ylmy we tehnologiki öwrülişikleriň täze tapgyry çuňňur ösýär.Täze materiallaryň, täze tehnologiýalaryň, täze enjamlaryň, täze önümleriň we täze modelleriň täzelenmegi, senagat ekologiýasyny düýpgöter üýtgedýän toparlara bölmek we integrasiýa ýolunda çaltlaşýar.Bu nukdaýnazardan sanly, maglumat we akylly tehnologiýanyň täze nesli egin-eşik pudagy bilen integrasiýasyny çuňlaşdyrdy we önümçilik zynjyrynyň we üpjünçilik zynjyrynyň hiliniň we netijeliliginiň ýokarlanmagyna, iş görnüşleriniň we gymmatynyň täzelenmegine kömek edýär. giňeltmek.

habarlar02

2022-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Hytaý moda forumy, Jiangxi welaýatynyň Ganjou, ududu bilen birleşip, 2022-nji ýyldaky Hytaý moda forumynyň ýokary takyklyk innowasiýa sammitini "Modanyň täze syýahaty, ýokary takyklyga çalyşmak" mowzugy bilen bilelikde geçirdi. ýokary derejeli pudaklary doly ösdürmek, sebitleýin ylmy we tehnologiki innowasiýalary we üstünlikleri özgertmek, dünýä derejesindäki markalaryň ýokary derejeli önümçilik belentligini gurmak we moda pudagynyň ýokary belentliklerine çykmak üçin täze döwür syýahatyny başlamak.Täzeçillik sammiti Hytaý egin-eşik birleşigi tarapyndan geçirildi we ududu etrap halk hökümeti we Pekin Şengşijianian halkara medeni ösüş ş.


Iş wagty: Mart-13-2023