30 ýyllap güýçli ösüşden soň, Guanç Guangzhouou Baima egin-eşik bazary pursatdan peýdalanyp, täze bölüm açdy

Otuz öwgi, Guanç Guangzhouou Ak at eşik bazary (mundan beýläk “Ak at” diýlip atlandyrylýar) ajaýyp ösüş prosesine eýe.8-nji ýanwarda Ak at otuz ýyllygyny belledi.Senagat birleşiginiň şahsyýetleri, belli içerki moda dizaýnerleri,

habarlar04

ýurduň çar künjeginden alyjylar, moda alyjylary we beýleki myhmanlar Ak atyň 30 ýyllygyny bellemek üçin sahna ýygnandylar.Theubileý güni sahna köp adamlydy we ykdysady dikelişiň oňyn alamatlary güýçli ýüze çykýardy.Baima, Täze ýyl söwda festiwalyna başlady, sarp ediş talonlary we sowgatlar bermek bilen sarp edişiň giňelmegine we kämilleşdirilmegine we Guanç Guangzhouou halkara sarp ediş merkezi hökmünde gurulmagyna kömek etdi.

habarlar05

Guanç Guangzhouou Baima egin-eşik bazary, “Yuexiu” toparynyň “lomaý we bölek satuw zynjyrynyň eýesi” esasy agzasy hökmünde 30 ýyl bäri güýçli ösýär, ösüşde üstünlik gazanmak we üýtgeşmeleriň täze tapgyryny açmak.1993-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda açylan Guanç Guangzhouou Baima egin-eşik bazary diňe bir hytaý geýim markalarynyň inkubasiýa bölegi däl, eýsem Hytaýyň egin-eşik bazaryny ösdürmegiň öňdebaryjydyr.

2023-nji ýylda içerki sarp ediş potensialy goýberiler we daşary ýurt bazarlary dikelmegini dowam etdirer.Ak atyň täze ösüş mümkinçiliklerinden we içerki we daşarky bazar çeşmelerinden peýdalanjakdygyna, re modeim amallarynda, bazar kanallarynda we marka ygtyýarlyklarynda täzelikler etjekdigine düşünilýär.Uçarman hökmünde meýdançanyň käbir ugurlary bilen bilelikde marka dizaýnerleri täze işewürlik modellerini täzelär we işleder, dizaýner markalaryna we ösüş markalaryna goldawy artdyrar we Gündogar Hytaý, Merkezi Hytaý üçin ikinji işewürlik modellerini ösdürer Dawan etrabynyň işewür etraby ýokary hilli marka kanallarynyň çökmegine kömek eder, markanyň täsirini giňelder we ak atdan çykyp, dünýä gitmek üçin has kiçi we orta geýim kärhanalarynyň markalaryny ösdürer.

sddw

Üýtgetme we kämilleşdiriş tagallalary dowam etdirdi we pursatdan peýdalanyp täze bap açdy.Geljekde Baima Hytaýyň egin-eşik bazarynda kök urmagyny, hünär bazaryndaky öňdebaryjy ornuny berkitmegini, işewürlik modeli, kanal reformasy nukdaýnazaryndan Hytaýyň dokma we egin-eşik dolanyşygynyň ýokary hilli ösüşini dowam etdirer, innowasiýa işi we ş.m. Guanç Guangzhououyň moda paýtagtynyň gurluşygyna kömek edýär we taryhda täze bölüm ýazmagyny dowam etdirýär.


Iş wagty: Mart-13-2023